Toimitusehdot

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:n yleiset toimitusehdot

 

Näitä ehtoja noudatetaan Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:ltä tilatuissa ilmanvaihtotöissä, ellei muista ehdoista ole erikseen kirjallisesti sovittu uVarsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:n ja tilaajan välillä.

Tilaaja hyväksyy oheiset toimitusehdot tilatessaan työn Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikalta.

Veloitusperusteet

Työturvallisuuden puitteissa työtehtävään osallistuu tarvittaessa kaksi (2) asentajaa.

Tuntiveloitusperusteisissa töissä urakoitsijan minimiveloitus on yksi (1) tunti pertyötilaus. Tämän jälkeen laskutusyksikkö on yksi (1) tunti jokaiselta alkavalta tunnilta.

Urakoitsijan tuntiveloitus alkaa, kun urakoitsija lähtee toimipisteeltään ja päättyy urakoitsijan palatessa takaisin toimipisteelleen.

Veloitettavaan työaikaan kuuluvat työsuoritus, matka-aika, työmääräimen täyttö, sekä mahdolliset valmistautumistoimenpiteet ja tarvikkeiden noudot.

Myös raporttien ja tarkastuspöytäkirjojen laatiminen, selvitystyö, selvitystyöpuhelimessa, selvitystyö sähköpostitse, avaimien noudot ja palautukset sekä työkohteiden ennakko ”laputtaminen” ovat veloitettavaa työtä.

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen kilometrikorvauksen ajosta toimipisteeltään työkohteeseen ja takaisin. Mikäli asentaja joutuu ajamaan muita ajoja asiakkaan lukuun (esim. tukku- tai varastokäynnit), veloitetaan niistä sama korvaus.

Mikäli asentaja tarvitsee työkohteessa vuokrattavaa kalustoa kuten telineitä, nostimia tms. erikoistyökaluja, pyytää urakoitsija tilaajalta etukäteen luvan niiden vuokraamiseen.

Mahdolliset päivärahat ja majoituskustannukset veloitetaan tilaajalta niiden toteutuman mukaisesti. Majoituskustannuksista sovitaan tilaajan kanssa etukäteen. Päivärahojen määrät perustuvat verottajan vuosittain ilmoittamiin summiin.

Aliurakoitsijoiden käyttö ja kolmannen osapuolen kustannukset

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka käyttää tarvittaessa aliurakoitsijoita. 

Laskutusperusteet

Lyhytkestoisissa töissä Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka laskuttaa suoritetut työt ja työkohteeseen toimitetut tarvikkeet tilaajalta työn valmistuttua. Pidempikestoisissa töissä 7 päivän jaksoissa tai sopimuksen mukaan työn etenemisen mukaisesti.

Mikäli tehtyä tilausta ei peruta 24h ennen työn aloitusta laskuttaa Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka työhön kuluneen ajan, kilometrit ja tilatut tarvikkeet.

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka on ulkoistanut laskujensa välityksen ja saatavienhallinnan ulkopuoliselle taholle.

Laskujen viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan lakisääteisen viivästyskoron mukainen.

Varsinais-Suomen ilmanvaihtotekniikka ei toimita tilaajalle erillistä tuntilistaa kuitattavaksi, vaan veloitettava työtuntimäärä ilmenee laskusta.

Mahdolliset laskuihin liittyvät reklamaatiot tulee osoittaa laskuttajalle kirjallisesti laskujen huomautusajan kuluessa. Mikäli reklamaatiota ei osoiteta laskujen huomautusajan kuluessa, katsotaan työ hyväksytysti vastaanotetuksi.

Takuut

Laakerointitakuu koskee laakerointityötä. Takuu suojaa asiakasta mahdollisten työ ja materiaali virheiden varalta, jotka laakerointityössä voivat aiheuttaa laakerin hajoamisen takuu-aikana. Laakerointitakuu ei koske laakeroinnin jälkeen tapahtuneita laiminlyöntejä, kuten esimerkiksi virheellinen linjaus, virheellinen hihnankireys, virheellisten tarvikkeiden käyttö, ulkoisista tekijöistä johtuva epätasapaino tai huollon laiminlyönti. Takuu raukeaa takuuajan päättyessä tai takuunpiirissä tehtävään laakerointiin.

Tarvikkeille myönnetty takuu on tarvikevalmistajan myöntämä. Varsinais-.Suomen Ilmanvaihtotekniikka laskuttaa takuunalaisen tarvikkeen vaihdosta aiheutuvat kulut viimekädessä asiakkaalta. Poikkeuksena Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikan myöntämille laakerointitakuun alaisille töille.

Tarvikkeet

Varsinais-Suomen ilmanvaihtotekniikka toimittaa kohteeseen kaikki projektissa tarvittavat asennustarvikkeet, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu tilaajan kanssa.

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikan kohdetta varten tilaamilla tarvikkeilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.

Tarviketoimituksiin liittyvät mahdolliset rahtikustannukset tai toimituskulut maksaa tilaaja.

Vakuutukset

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:llä  on voimassa oleva toiminnan vastuu- ja haltuun uskotun omaisuuden vakuutus, joka korvaa mahdolliset Varsinais-Suomen ilmanvaihtotekniikan toiminnasta aiheutuvat tilaajan omaisuuteen kohteessa kohdistuvat vahingot.

Vastuuvakuutuksen omavastuuosuudesta huolehtii Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka. Muista mahdollisista vakuutuksista vastaa tilaaja.

Muuta

Tilaajavastuulain vaatimat tiedot Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikasta on mahdollista tarkistaa Tilaajavastuu.fi-palvelusta maksutta.

Yleiset ehdot

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikan ja tilaajan välille syntyneeseen tilaus-suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniika ja tilaajan välille syntyneeseen tilaus-suhteeseen liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia ratkaistaan Varsinais-Suomen Käräjäoikeudessa.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy (Y-2667426-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toni Wallin
044 989 0084
info@ilmanvaihtotekniikka.fi

Henkilörekisterin nimi

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@ilmanvaihtotekniikka.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna